Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ  společnosti Atomisport s.r.o..

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží („všeobecné podmínky“) se vztahují na všechny objednávky a kupní smlouvy („smlouvy“), které se týkají prodeje produktů („produkt“) společnosti Atomisport s.r.o.. („společnost Atomisport s.r.o.“) jejímu zákazníkovi („zákazník“).

 1. 1. Platnost všeobecných podmínek

1.1. Smlouvy se budou řídit těmito všeobecnými podmínkami navzdory jakýmkoli odlišným podmínkám zákazníka, pokud takové odlišné podmínky společnost Atomisport s.r.o. písemně nepotvrdí. V každém případě platí, že tyto všeobecné podmínky byly řádně přijaty zákazníkem nejpozději při převzetí jakéhokoli zboží zákazníkem.

 1.2. Výjimky z těchto všeobecných podmínek závisejí pouze na společnosti Atomisport s.r.o., pokud takové výjimky výslovně přijme v písemné formě. Ujištění nebo záruky zástupců či zaměstnanců společnosti Atomisport s.r.o. nejsou platné, pokud je společnost Atomisport s.r.o. písemně nepotvrdí.

1.3. Pokud to přichází do úvahy, kromě všeobecných podmínek se na smlouvu vztahují také zvláštní podmínky k produktům. V případě rozporu mezi zvláštními podmínkami k produktům a všeobecnými podmínkami mají přednost zvláštní podmínky k produktům.

1.4. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2019 a zůstávají v platnosti až do odvolání. Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky k produktům se mohou kdykoli změnit. Tyto všeobecné podmínky nahrazují jakékoli odlišné všeobecné obchodní podmínky společnosti Atomisport s.r.o.  a budou se vztahovat na dohody uzavřené před vstupem těchto obchodních podmínek v platnost. Zákazník nesmí postoupit smlouvu ani její část nebo jednotlivou pohledávku bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Atomisport s.r.o.. Společnost Atomisport s.r.o. je oprávněna postoupit smlouvu, pohledávky nebo jakoukoli jejich část jakékoli fyzické či právnické osobě, pokud tento záměr předem písemně oznámí zákazníkovi.

 1. Objednávky

Všechny objednávky musí společnost Atomisport s.r.o.  potvrdit. Objednávky nebudou závazné jako smlouva mezi stranami, pokud je společnost Atomisport s.r.o.  písemně nepotvrdí. Pro odstranění pochybností zákazník nemá nárok na odběr všech produktů uvedených v generálním katalogu PRECOR, neboť mohou být nedostupné nebo vyhrazené pro specializované prodejce.

 1. Dodání

Žádné termíny uvedené pro dodání zboží nebudou závazné a společnost Atomisport s.r.o. odmítá odpovědnost za jakékoli zpoždění dodávky. Prodlení s termínem dodání nebude považováno za podstatné porušení smlouvy, jestliže tento termín nebude předem písemně schválen ze strany společnosti Atomisport s.r.o. t. Odpovědnost společnosti Atomisport s.r.o. za nedodání produktů bude omezena na výměnu produktů, společnost Atomisport s.r.o.  v tomto případě zejména neodpovídá za žádný ušlý zisk.

 

 

 1. 4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena produktů bude cenou uvedenou v ceníku společnosti Atomisport s.r.o., platném v době přijetí objednávky, pokud nebude dohodnuto písemně jinak. Ceník společnosti Atomisport s.r.o.  se může kdykoli změnit.

 4.2. Společnost Atomisport s.r.o. si vyhrazuje právo na základě písemného oznámení zákazníkovi kdykoli před dodáním produktů upravit jejich ceny, aby zohlednila jakékoli zvýšení nákladů na produkty, vynaložených společností Atomisport s.r.o. , které by bylo nutno uhradit v důsledku jakýchkoli událostí mimo kontrolu společnosti Atomisport s.r.o. Na základě případného požadavku zákazníka zašle společnost Atomisport s.r.o. doklad svědčící o zvýšených nákladech.

 4.3. Cena je bez jakékoli daně z přidané hodnoty a rovněž nezahrnuje žádné náklady ani poplatky související s balením, nakládkou, vykládkou, převozem a pojištěním s výjimkou těch, které nese společnost Atomisport s.r.o.  dle dodací parity CPT Incoterms 2010 nebo jiné dodací parity sjednané při přijetí objednávky jak je uvedeno v čl. 5 níže; takové platby je povinen provést zákazník dodatečně v době, kdy je splatná cena za produkty. Výše těchto poplatků se řídí běžnými obchodními podmínkami společnosti Atomisport s.r.o. a/nebo platnými smluvními podmínkami mezi zákazníkem a společností Atomisport s.r.o. uzavřenými na značkové zboží Precor.

4.4. Doba splatnosti se řídí platnými individuálními smluvními podmínkami mezi zákazníkem a společností Atomisport s.r.o.. Pokud zákazník nemá se společností Atomisport s.r.o.  uzavřeny takové smluvní podmínky na příslušné období a značky, je vždy doba splatnosti nejpozději v den dodání předmětu objednávky.

4.5. Jestliže zákazník neuhradí společnosti Atomisport s.r.o.  jakoukoli částku do splatného termínu, bude mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den.

 4.6. Společnost Atomisport s.r.o. je oprávněna ověřit si úvěruschopnost zákazníka a dále je oprávněna požadovat od zákazníka zálohu nebo záruku, pokud společnost Atomisport s.r.o.  považuje toto opatření za nezbytné k zajištění svých pohledávek, na základě zjištěné platební schopnosti, platební morálky nebo z jakéhokoli jiného oprávněného důvodu. Společnost Atomisport s.r.o.  neplatí úrok ze zálohových plateb.

 1. Riziko a vlastnické právo

5.1. Nebezpečí škody na produktech přechází na zákazníka v místě a čase dodání, jak jsou vymezeny níže v tomto odstavci. Není-li v přijetí objednávky sjednáno jinak, dodací paritou pro všechny objednávky je CPT (dohodnuté příslušní místo určení) Incoterms 2010. Nicméně pro všechny objednávky si Atomisport s.r.o. vyhrazuje právo účtovat dopravné. Příslušné místo dodání a místo určení bude uvedeno v přijetí objednávky.

 

 5.2. Dodané produkty zůstanou – v rozsahu povoleném zákonem– vlastnictvím společnosti Atomisport s.r.o., dokud nebude uhrazena celá částka splatná podle smlouvy. Než vlastnictví přejde na zákazníka, je zákazník povinen uchovávat produkty v uspokojivém stavu a odděleně je uskladnit. Zákazník je povinen produkty pojistit, nebo je povinen při dalším prodeji produktů, k nimž dojde před plným převodem vlastnictví na zákazníka postoupit své pohledávky z těchto prodejů na společnost Atomisport s.r.o.. Jakýkoli takový další prodej se smí uskutečnit jen při běžné obchodní činnosti zákazníka a za plnou tržní cenu.

 1. Vyloučení odpovědnosti

Pokud společnost Atomisport s.r.o. odpovídá zákazníkovi za škody v důsledku prodeje a nákupu produktů, tyto škody nikdy nepřevýší čistou fakturovanou částku příslušné dodávky a nebudou ani zahrnovat následné či nepřímé škody, zejména ušlý zisk, ztrátu obchodní pověsti nebo náhradu za zmařené příležitosti. Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost, pokud je škoda způsobena z hrubé nedbalost či úmyslně, nebo pokud dojde k úrazu osob či ke škodě na soukromém majetku.

 1. Vady, záruka

7.1. Na produkty se může vztahovat záruka („záruka“) tj. záruka poskytovaná dodavatelem produktu, což se může případ od případu různit. Společnost Atomisport s.r.o. odmítá jakoukoli odpovědnost za záruky, které přesahují tuto záruku.

7.2. Postup vrácení produktu je nutno dodržet podle této záruky.

7.3. Záruka je výhradní a nahrazuje jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo schopnosti plnit konkrétní účel.

7.4. Neuznává se žádná reklamace vady na kvalitě, jestliže se jedná o produkt, který byl upraven, zanedbán, nesprávně skladován, poškozen nebo který zákazník použil způsobem, který negativně ovlivnil jeho funkčnost.

7.5. Odpovědnost společnosti Atomisport s.r.o. za vady na kvalitě bude omezena, podle vlastní volby společnosti Atomisport s.r.o., na výměnu či opravu produktu nebo na vrácení kupní ceny, pokud kogentní ustanovení právních předpisů nestanoví jinak.

 7.6. Atomisport s.r.o. může z bezpečnostních a distribučních důvodů sledovat konkrétní produkty podle výrobního čísla od jejich vzniku až k zákazníkovi. Od zákazníka se očekává, že bude společnosti Atomisport s.r.o. nápomocen, pokud bude nutno dohledat produkt pomocí výrobního čísla až ke konečnému spotřebiteli.

 1. Force Majeure (vyšší moc)

Společnost Atomisport s.r.o. si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit termín dodávky nebo snížit dodávané objemy, pokud jí zabrání v provozování obchodní činnosti okolnosti mimo běžně předpokládanou kontrolu společnosti Atomisport s.r.o. nebo pokud tyto okolnosti způsobí zpoždění dodávky. Jedná se mimo jiné o tyto události: vyšší moc, vládní zásahy, válka nebo celostátní výjimečný stav, teroristické útoky, protestní akce, povstání, požár, exploze, povodeň, výluky v závodě, stávky nebo jiné pracovní spory, překážky či prodlení s dopadem na přepravce, nemožnost získat dodávku surovin či vhodného materiálu nebo prodlení s takovou dodávkou. V případě, že daná událost trvá nepřetržitě déle než devadesát (90) dní, je zákazník oprávněn podat společnosti Atomisport s.r.o. písemnou výpověď k ukončení smlouvy. Společnost Atomisport s.r.o. neodpovídá za žádné škody, jestliže je smlouva ukončena z důvodů uvedených výše v článku

 1. 9. Prodeje přes internet

Při prodejích produktů značek společnosti Atomisport s.r.o. přes Internet je zákazník povinen dodržovat pravidla tohoto prodeje (Internet Policy).

 

 1. Práva duševního vlastnictví a ochranné známky

 10.1. Zákazník je povinen uvádět na trh produkty opatřené ochrannými známkami společnosti Precor. ve formě, v jaké jsou dodávány k produktům a bez jakýchkoli úprav.

10.2. Zákazník nesmí bez výslovného svolení použít žádné právo k duševnímu vlastnictví ke Značce Precor, jakožto majetek společnosti AMER Sports, kterou zastupuje společnost Atomisport s.r.o. na českém trhu, mimo jiné včetně ochranných známek, názvů domén, obchodních názvů, štítků, registrovaných průmyslových vzorů a patentů. Pokud zákazník obdrží toto svolení k použití, je povinen dodržovat „Směrnici používání značky“, která upravuje použití ochranných známek a dalších práv k duševnímu vlastnictví a která se občas podle potřeby zveřejňuje. Výtisk Směrnice o používání značky lze dodat na základě požadavku zákazníka.

10.3. Zákazník nemá právo registrovat ochranné známky, názvy domén, názvy vedlejších značek ani jiné obchodní názvy, které by bylo možno zaměnit za ochranné známky, názvy vedlejších značky Precor.

 10.4. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Atomisport s.r.o., pokud se dozví, že třetí strany porušily výše v tomto článku uvedená práva, nebo že jsou produkty kopírovány či padělány.

 1. Marketing a další prodej produktů

11.1. Produkty značky PRECOR nabízené společnosti Atomisport s.r.o. jsou prémiovými produkty. Zákazník zajistí, aby prezentace značky a produktů Precor byla v souladu s prestiží této prémiové značky.

11.2. Zákazník musí zavést a udržovat společně se společností Atomisport s.r.o. pravidla pro reklamu a marketing tak, aby byla zachována integrita a charakteristiky vysoké kvality značky Precor a zajistí, aby marketing a další prodej produktů neměl nepříznivý účinek na značku Precor. Jakákoliv reklama na produkty Precor musí být vždy v souladu se všemi pravidly pro propagaci.

11.3. Společnost Atomisport s.r.o. nabízí prémiové technické produkty značky Precor, které v mnoha případech vyžadují vysokou úroveň služeb a poradenství zkušeného personálu.

11.4. Zákazník není oprávněn k prodeji produktů kupujícím, kteří se nacházejí mimo trhu v České republice a Slovenska.

11.5. Zákazník není oprávněn k prodeji produktů kupujícím, kteří se nacházejí mimo Českou republiku, ale nakupují produkty za účelem jejich dalšího prodeje subjektům nacházejícím se mimo Českou republiku a Slovensko.

 1. Důvěrnost informací

Zákazník se zavazuje uchovat veškeré důvěrné materiály, informace a obchodní tajemství, které získal od společnosti Atomisport s.r.o., v přísném utajení a nepoužít uvedené informace ani obchodní tajemství k žádnému jinému účelu než k plnění smlouvy. Zákazník odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a všichni subdodavatelé budou dodržovat výše uvedená ustanovení o důvěrnosti informací. Povinnost zachovávat důvěrnost informací přetrvává i 10 let po ukončení smlouvy.

 

 1. Okamžité ukončení a účinky ukončení

13.1. Společnost Atomisport s.r.o. bude mít právo na výpověď a okamžité ukončení smlouvy nebo přerušení jakýchkoli dalších dodávek v případě zásadního porušení smlouvy, zejména pokud:

 • zákazník neuhradil svůj závazek po splatnosti do čtrnácti (14) dnů od zaslání upomínky;
 • zákazník nesložil zálohu ani zajištění podle článku 4.5.;
 • zákazník porušil své smluvní povinnosti a nenapravil toto porušení do deseti (10) dnů od písemného požadavku společnosti Atomisport s.r.o..

 13.2. Toto právo výpovědi se uplatní také v případě, že zákazník vstoupil do likvidace nebo konkurzního řízení nebo v případě platební neschopnosti zákazníka.

 1. Neuplatnění práva

Neuplatnění či prodlení společnosti Atomisport s.r.o. s uplatňováním jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo smlouvy nelze považovat za vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z těchto podmínek.

 1. Oznámení

Jakákoli oznámení je nutno podat písemně na adresu sídla společnosti Atomisport s.r.o. nebo na e-mailovou adresu“ info@atomisport.cz „podle uvedení ve smlouvě nebo podle pozdějšího sdělení.

 1. Rozhodné právo

16.1. Tyto všeobecné podmínky se řídí právem země, v níž má společnost Atomisport s.r.o. sídlo.

16.2. Veškeré spory vyplývající z prodeje produktů podle těchto podmínek nebo v souvislosti s prodejem produktů podle těchto podmínek budou předloženy soudu, jehož příslušnost bude určena podle sídla společnosti Atomisport s.r.o. v době podání žaloby.

 

V Kolíně  30.1.2020